زاویه دار کردن صورت با مزوتراپی در ۴ جلسه با محصولات مزو ارومای ایتالیا
درمان لک پس از زایمان به روش مزوتراپی با کوکتلهای مخصوص ضد لک مزو ارومای اینالیا
درمان جوش های صورت با مزوتراپی در ۶ جلسه با محصولات مزوارومای ایتالیا