گونه گذاری به روش مزوتراپی.روشی کاملا بی خطر و راحت در ۲ جلسه با محصولات مزوارومای ایتالیا
درمان لک پس از زایمان به روش مزوتراپی با کوکتلهای مخصوص ضد لک مزو ارومای اینالیا
درمان جوش های صورت با مزوتراپی در ۶ جلسه با محصولات مزوارومای ایتالیا